Събития

Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Болест на Уилсън”, което ще се проведе на 12.05.2019 г

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 от Устава на сдружението се свиква редовно
Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Болест на
Уилсън”, което ще се проведе на 12.05.2019 г., от 12:30 часа, в Парк-Хотел „Москва“, ул.
„Незабравка“ № 25, гр. София при следния дневен ред: 1. Приемане на отчет за дейността на
Сдружението за 2018 година; 2. Приемане на финансовия отчет на Сдружението за 2018 година; 3.
Приемане на програма за работата на Сдружението през 2019 г.; 4. Кафе-пауза; 5.„Пациентът –
през погледа на лекаря“ - дискусия с участие на лекари; 6. Разни
Писмените материали по дневния ред са на разположение на адреса на управление на
сдружението всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.
При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

Годишно общо отчетно събрание на БАБУ 2014

На 22 март 2014 г в семинарната зала на Клиниката по Генетика в АГ болница Майчин Дом –София, се проведе Общо събрание на „Българска Асоциация Болест на Уилсън”. Председателят на организацията направи отчет за работата на БАБУ през 2013 год., в който отбеляза, че представители на БАБУ са взели активно участие в конференции, семинари и други събития, свързани с редките болести. През отчетния период БАБУ е осъществявала и дейности по подпомагане, обединяване и информиране на хората с болест на Уилсън и техните семейства, както и осигуряване на оптимално лечение и рехабилитация на болните с Уилсън.

По повод отпечатаната брошура „Болест на Уилсън и Бременност” присъстващите дискутираха начините на унаследяване на болестта у поколенията. Доц. Д-р Алексей Савов разясни на присъстващите, че ранната диагностика е изключително важна за навременното лечение на всяко заболяване и в тази връзка генетичният тест е от особено значение. Той представи и обясни различните варианти на унаследяване на гена на болестта на Уилсън в поколението на родители носители на гена или болни. Доц. Савов изрази пълната си съпричастност към пациентите, като каза, че както той, така и лабораторията са готови да окажат съдействие, винаги, когато им бъде поискано. Националната Генетична лаборатория предлага безплатна и лесно достъпна консултация за обсъждане на всички страни на проблемите, които интересуват бъдещите родители. В много случаи вече не е необходимо да се вземе кръвна проба “на място”. Има начини това да направи личния лекар, например и пробата да бъде изпратена в лабораторията по куриер ( в случай, че има проблем с пътуването или става дума за малко дете.)

Общо събрание на Българска Асоциация Болест на Уилсън (БАБУ) - 2013

На 23.03.2013 г. от 13 ч. в Аудитория N 1 (ет.1) на Медицински университет - гр. София, ул. Здраве № 2, ще се проведе Общо събрание на Българска Асоциация Болест на Уилсън (БАБУ).

Събранието се свиква по инициатива на УС на БАБУ и ще протече при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на БАБУ за 2012 г. и приемане на финансов отчет на БАБУ за 2012 г.

2. Приемане на програма за дейността и развитието на БАБУ за 2013г. и приемане на проекто-бюджет на БАБУ за 2013 г.

3. Други организационни въпроси.

Всички членове на БАБУ, пациенти с болест на Уилсън и техните близки, както и всички, които са съпричастни към проблемите на хората с това рядко заболяване са поканени да присъстват на събранието.

Работна среща на НАХРБ

На 22-23 януари 2011 в гр. Хисаря се проведе работна среща на Национален Алианс на Хора с Редки Болести. НАХРБ представлява повече от 30 редки заболявания.

Като представители на БАБУ присъстваха Даниела Вировска, Росен Златев и Димка Шивачева.

На срещата имаше представители на 15 пациентски организации  - болест на Гоше, първичен имунен дефицит, таласемия майор, акромегалия, хипотиреоидизъм, порфирия, пароксимална нощна хемоглобинурия, тортиколис, муковисцидоза, болест на Уилсън, пулмонална хипертония, ектодермална дисплазия, наследствен ангиоедем, мукополизахаридоза, булозна епидермолиза.

Някои представители не успяха да дойдат поради влошено здравословно състояние.

Беше обсъдена дейността на Алианса и на отделните организации през 2010 г.

Присъстващите се запознаха с изискванията на НЗОК и новата процедура за получаване на лекарства от 1.03.2011г.

Уточниха се подробностите за Деня на редките болести – 28 февруари и за оформлението на информационните брошури за заболяванията. Определени бяха координатори на Алианса за градовете с Медицински университети, които да организират Семинари за запознаване на ОПЛ с характерните особености на някои редки болести.

Председателят на Алианса Владимир Томов раздаде ваучери за рехабилитация в Центъра по редки болести в гр. Пловдив на представителите на различните организации. Ваучерите са дарение от ИЦРБЛС.

Източник: БАБУ

Ден на редките болести 2011 г.

За четвърта поредна година на 28.02.2011 в България се организира честване на Деня на редките болести. Тази година денят беше проведен под мотото "Редки, но равнопоставени". Инициативите и мероприятията бяха организирани от Националния Алианс на Хората с Редки Болести (НАХРБ),  Информационния Център за Редки Болести и Лекарства Сираци и пациентски организации.

НАХРБ стартира серия от семинари, посветени на различни редки болести, водени от специалисти, признати за експерти по съответното заболяване в страната. Те споделиха своя опит, представиха особеностите при диагностиката и лечението на някои редки болести: вродени имунодефицити, булозна епирдермолиза, таласемия майор, муковисцидоза, пулмонална хипертония, болест на Уилсън и др.

Първите семинари бяха проведени в Стара Загора и Варна – на 26. февруари,  в Плевен и Пловдив – 28. февруари, в София - на 9 и 10 март.

Акцентът на събитията тази години беше поставен в гр. Плевен, където на 27  февруари се проведе Рок концерт с участието на Северняшки Ансамбъл, Taking Heed, Васко Кръпката, триото на Пецко и група СИГНАЛ.

В София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Плевен, Велинград, Бургас и др. бяха разпространени информационни материали и брошури, изготвени от представителите на пациентските организации.

Източник: НАХРБ